Thống kê tài khoản chứng khoán mở mới tại Việt Nam

Số tài khoản CK mới = Tổng số mở mới – Tổng số ngừng hoạt động*

*Số tài khoản không hoạt động = Số tk không nạp tiền trên 6 tháng hoặc chủ động yêu cầu đóng – xoá tài khoản

Tổng dân số Việt Nam hiện tại là 100,300,000 dân theo dữ liệu từ Tổng cục thống kê và World Bank

Kinh tế Việt Nam tháng 06/2024

Công nghiệp

10.90%

Bán lẻ

9.10%

CPI

4.32%

Lạm phát cơ bản

2.60%

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI

Số liệu thương mại Nhập khẩu & Xuất khẩu bao gồm:

 1. Xuất khẩu
 2. Nhập khẩu
 3. Tổng Nhập + Xuất

Tổng thương mại (Xuất khẩu + Nhập khẩu) luỹ kế theo năm cho thấy mức độ tăng trưởng thương mại Việt Nam trong 12 tháng.

Nếu thương mại trong 12 tháng gần nhất thấp hơn thương mại trong 12 tháng trước đó, cần đề phòng nền kinh tế đang thu hẹp. Không tốt cho tiền tệ và chứng khoán.

Thặng dư thương mại được cộng dồn từ tháng 01 – tháng 12 hàng năm.

Giá trị tổng thương mại được thể hiện giảm mạnh vào tháng 01 so với tháng 12 trước đó vì được tính toán lại.

Thặng dư thương mại > 0 = Xuất siêu, tốt cho nền kinh tế.

Thặng dư thương mại <0 = Nhập siêu, nền kinh tế chưa hoạt động hiệu quả và thị trường bị thu hẹp.

Câu hỏi thường gặp

Thống kê số lượng tài khoản chứng khoán mở mới 2024 và so sánh với Tổng dân số giúp nhà đầu tư có góc nhìn chi tiết về mức độ thay đổi dòng vốn mới tham gia thị trường. Từ đó sẽ đưa ra các kỳ vọng khác nhau cho từng chu kỳ khác nhau của thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu được cập nhật trực tiếp từ các nguồn đáng tin cậy sau:

 1. Dữ liệu Dân số Việt Nam từ Ngân hàng thế giới Dữ liệu GDP, CPI, Lãi suất cho vay, Lãi suất huy động từ Ngân hàng thế giới
 2. Dữ liệu dân số Việt Nam năm 2024 từ Tổng cục thống kê Việt Nam
 3. Dữ liệu kinh tế Việt Nam được cập nhật từ Tổng cục thống kê Việt Nam.
 4. Dữ liệu tài khoản chứng khoán được cập nhật theo thời gian thực từ VSD

Dữ liệu cán cân thương mại Việt Nam thông qua số liệu Nhập – Xuất – Luỹ kế năm được tính toán dựa trên số liệu cập nhật theo thời gian thực từ Tổng cục Hải Quan Việt Nam.

Website: https://www.customs.gov.vn/

Tài khoản kỳ này = Tài khoản kỳ trước + Tài khoản mở mới kỳ này – Tài khoản đóng kỳ này

 • Tài khoản kỳ này: Số tài khoản ở thời điểm kết thúc tháng hiện tại
 • Tài khoản kỳ trước: Số tài khoản kết thúc kỳ trước
 • Tài khoản mở mới kỳ này: Số tài khoản mở từ các công ty chứng khoán và kích hoạt thành công
 • Tài khoản đóng kỳ này: Số tài khoản do hệ thống đóng chủ động vì không hoạt động. Hoặc nhà đầu tư yêu cầu huỷ tài khoản chứng khoán.

Tỷ lệ TKCK = Tổng số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước/Tổng dân số.

Số liệu được tính tại thời điểm công bố mới nhất theo VSD và Tổng cục thống kê